1. Cél, hatókör, tartalmi összefoglalás

 

Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a M.E.T. Kft. megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak:

-       a személyiségi jogok védelmével kapcsolatban

o   A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),

o   A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)

-       a személyes adatok védelmével kapcsolatban

o   a Személyes adatok védelméről szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2016/679 EK rendelet,

o   az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),

-       továbbá

o   a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

 

Időbeli hatály
Jelen Szabályzat 2018. 03.14 -től további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.

Személyi hatály
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a M.E.T. Kft.-re, azon személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzak, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

Tárgyi hatály
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a M.E.T. Kft. minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.


­

2. Fogalom meghatározások

 

Az Info tv. 3. § szerint

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

26. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

 

3. Protokoll

 

Az adatkezelő adatai

Teljes név: M.E.T. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1225 Budapest,
Március 15. u. 1-3.
Cégjegyzékszám: 01-09-686290
Adószám: 11979229-2-43

Képviseli: Pálfalvi Gábor üvig.

 

Az adatkezelőre vonatkozó alapvető általános szabályok, alapelvek

Az adatkezelő foglalkoztatási körében az azzal együtt járó és jogszabályban nevesített vagy a jogszabály teljesítéséhez állami szervezet által rendszeresített nyomtatvány kitöltéséhez szükséges személyes adatokat kezel.

Ezek a következők:

-       családi és utónév

-       születési név

-       anyja neve

-       születési hely és idő

-       adóazonosítójel

-       TAJ szám

-       végzettség, szakképzettség, szakképesítés, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma

-       jogviszony kezdete és vége

-       FEOR szám

-       havi munkaidő

 

Az adatkezelő foglalkoztatási körében a jogszabályokkal kötelezővé tett munkavédelmi teendői körében a munkahelyi kockázatértékelés által meghatározott, az adott munkakörben történő foglalkoztatás feltételeként szabott foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálat végeredményét (alkalmas, ideiglenesen alkalmas, nem alkalmas minősítés) szintén megőrzi.

 

Az adatkezelő foglalkoztatási körében szervezett belső és külső képzéseken való részvétellel kapcsolatos adatokat kezeli.

 

Az adatkezelő a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében a munkáltató által biztosított eszközökön keresztül történő munkavégzést is ellenőrzése alatt tartja. Ide tartoznak az alábbiak:

-       elektronikus levelezés (munkavállaló jelenlétében ellenőrizhető)

-       hordozható számítástechnikai eszköz (pl. laptop, mobiltelefon) (munkavállaló jelenlétében ellenőrizhető)

-       internethasználat (adatbiztonság ellenőrzésre)

 

Minden egyéb esetben a munkavállaló külön hozzájárulását kéri (pl. csoportos utazáshoz szükséges adatok).

 

Szervezeten belüli felelősségek meghatározása

Az adatkezelésért az ügyvezető felel. A számítástechnikai eszközök felügyeletét az ügyvezetővel történő eseti egyeztetés után külsős rendszergazda látja el.

 

 

A munkavállalók személyes kötelezettségei

Munkaviszony létesítéséhez és megszűnése után, a jogszabályok által meghatározott ideig a foglalkoztatáshoz szükséges személyes adatainak közlése.

A foglalkoztatásával és munkakörével összefüggő szabályok betartása.

 

Adatok tárolására vonatkozó szabályok

Az adatokat a jogszabályoknak megfelelően bizalmasan és a jogszabályok által megengedett ideig kezeli a szervezet.

 

Adatok felhasználására vonatkozó főbb szabályok

Valamennyi személyes adatot az adatkezelő kizárólag a foglalkoztatás és gazdasági érdekeinek védelme érdekében (pl. adatlopási incidens kivizsgálása) használhat fel a jogszabályok által megengedett módon.

 

Adatfeldolgozás, kiszervezés

A személyes adatok továbbítása a bizalmasság megőrzése mellett a foglalkozás-egészségügyi alapellátást végző és a bérszámfejtést végző gazdasági társaság, valamint a foglalkoztatással együtt járó állami szervek felé történik.

 

Az érintett jogai gyakorlásának biztosítása

NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: feladata az információs jog védelme és a magyarországi adatkezelések törvényességének felügyelete.

A munkavállalók a mellékelt adatvédelmi tájékoztató aláírásával hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez.